Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement van de Thaise en/of Nederlandse taallessen georganiseerd door de vzw Thaivlac te Antwerpen.

 

1. De Thaise taallessen worden georganiseerd door de vzw Thaivlac om te beantwoorden aan de vraag van hun leden om als Nederlandssprekende de Thaise taal te leren spreken, lezen en schrijven.
Enkel leden van de vzw Thaivlac kunnen de lessen volgen. Zodra men geen lid meer is van de vzw kan men de lessen niet meer bijwonen.
De minimumleeftijd van de studenten is vastgesteld op zestien jaar, tenzij er voorafgaand en schriftelijk een uitzondering werd toegestaan door de vzw Thaivlac.

2. Het verblijf in de klas, evenals de verplaatsing van en naar het leslokaal, gebeurt op risico van de student.
De vzw Thaivlac kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen tijdens de les of op weg van of naar de klas. Ze is ook niet verantwoordelijk voor diefstal of eventuele materiële schade aan de bezittingen van de student.

3. De student zal zich tijdens de les op een voorbeeldige manier gedragen en zowel respect betonen tegenover de leerkracht(en) als tegenover de andere studenten. Er zal niet worden geduld dat een student door zijn gedrag of houding de lessen stoort.

4. Zowel in het klaslokaal als in het ganse gebouw mag er niet worden gerookt. Dit geldt zowel voor klassieke rookwaren als voor elektronische of aanverwante.
Tijdens de lessen mag er niet worden gegeten in de klas en dienen draagbare telefoons op stil gezet te worden.
Zonder toestemming van de vzw Thaivlac en medeweten van de leerkracht en/of de aanwezige studenten, mogen er in de klas geen foto’s en film- of geluidsopnames worden gemaakt.
Het kan gebeuren dat er door Thaivlac foto’s of opnames gemaakt worden tijdens de lessen. Studenten verklaren zich hiermee akkoord, indien niet geven ze dit schriftelijk aan bij hun inschrijving.

5. Iedere student zal zich de nodige handleidingen, lees- en oefenboeken aanschaffen die nodig zijn voor het goed volgen van de les.
Deze handleidingen, lees- en oefenboeken dienen te worden aangekocht bij de vzw Thaivlac die deze aan democratische prijzen ter beschikking van de studenten zal stellen. Illegale kopieën of fotokopieën van de handleidingen, oefenboeken of mappen zijn niet toegelaten in de les. Iedere student zorgt zelf voor het nodige schrijfgerief.

6. De inschrijving geldt voor het ganse lesjaar en er is geen terugbetaling van het lesgeld mogelijk indien de student om een of andere reden zou besluiten om de lessenreeks niet te volgen of ze voortijdig te beëindigen.
De student dient tijdens de ganse duur van het lesjaar lid van de vzw Thaivlac te zijn en te blijven. Kinderen jonger dan 18 jaar, of meerderjarige kinderen jonger dan 21 jaar die gedurende het lesjaar nog een voltijdse dagscholing volgen, dienen geen lidgeld te betalen op voorwaarde dat minstens één van de ouders tijdens de duur van de taallessen lid is van de vzw Thaivlac.

7. Een inschrijving wordt slechts als geldig beschouwd na ontvangst van het volledige lesgeld en het in orde zijn met het lidmaatschap van de vzw Thaivlac. Indien er aan één van deze twee voorwaarden niet voldaan werd, is er geen geldige inschrijving.
Ingeval er meer kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen, geldt de betalingsdatum van het lesgeld en lidgeld als criterium voor de toekenning van de plaatsen, tenzij er vooraf een ander criterium werd bepaald door de vzw Thaivlac.

8. De vzw Thaivlac behoudt zich het recht voor om de data, locatie of vorm (fysiek/digitaal) van de lessen te wijzigen indien dit noodzakelijk wordt geacht door het bestuur. Hetzelfde geldt voor het annuleren of samenvoegen van twee klassen tot één klas, wanneer het aantal studenten dat de lessen volgt onvoldoende zou zijn om in de gegeven omstandigheden twee klassen te verantwoorden of door overmacht. In geen van deze gevallen kan de student aanspraak maken op enige schadevergoeding.

9. Door zijn inschrijving en deelneming aan de lessen verklaart de student zich akkoord met het huishoudelijk reglement van de Thaise taallessen georganiseerd door de vzw Thaivlac.
Overtredingen van dit reglement of het niet meer lid zijn van de vzw Thaivlac, kunnen leiden tot een verbod voor het verder bijwonen van de lessen en dit zonder terugbetaling van het resterende lesgeld. Deze informatie kan op elk moment gewijzigd, verbeterd en/of veranderd worden, zonder voorafgaande kennisgeving. Kijk voor de meest recente versie op onze website (www.thaivlac.be).